Ryo   七変化
   
花弁が星型のランタナ〔Lantana〕という花。
別名が七変化というのだそうです。              

 ☆「猫の集会」(NAY会員のページ)☆     NAYヨガスクール